Διάλογος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1 – Τίτλος

 1. Ιδρύεται σήμερα …………….. πολιτικό κόμμα με τον τίτλο ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 2. Η οργάνωση, λειτουργία και δράση του Κόμματος προσβλέπει στην απρόσκοπτη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ελλάδας.
 3. Έδρα του κόμματος είναι η Αθήνα.
 4. Το κόμμα έχει σφραγίδα, στην οποία απεικονίζεται το έμβλημα με αναγραφή της επωνυμίας του.

Άρθρο 2 – Έμβλημα
Το έμβλημα του Κόμματος αποτελείται από τις λέξεις ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, οι οποίες αποτυπώνονται από λευκό χρώμα και μια πράσινη γραμμή.
Έμβλημα και γραμμή εικονίζονται σε φόντο κόκκινου χρώματος.

Άρθρο 3 – Παρουσία στο Διαδίκτυο
Η επίσημη ιστοσελίδα του Κόμματος βρίσκεται στην διεύθυνση http://www.prasiniaristera.gr  η οποία αποτελεί ιδιοκτησία του, ενώ ιδιοκτησία του αποτελούν και οι διευθύνσεις: Facebook/PrasiniAristera, Facebook/ΠράσινηΑριστερά.

Άρθρο 4 – Αρχές
Οι αρχές της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ προσβλέπουν σε κοινωνία με Ελευθερία, Δημοκρατία, Ισονομία, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Αλληλεγγύη και Οικολογική Ανάπτυξη.

Άρθρο 5 – Πραγματοποίηση σκοπών
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ επιδιώκει την υλοποίηση των σκοπών του:

 1. Με την συνεπή και συνεχή διάδοση και ανάδειξη των ιδεολογικών και προγραμματικών θέσεων της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.
 2. Με την οργάνωση εντός των Συνταγματικών πλαισίων, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών αγώνων για την λύση  προβλημάτων κάθε μορφής που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών και ευρύτερα τη χώρα μας.
 3. Με συνεργασία με πολιτικούς, κοινοβουλευτικούς, εξωκοινοβουλευτικούς σχηματισμούς και με αυτόνομες ομάδες που δραστηριοποιούνται στην οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη.
 4. Με την οργάνωση μαζικών συγκεντρώσεων και με δράσεις και στοχευμένες πρωτοβουλίες ενημερωτικού ή και διεκδικητικού χαρακτήρα με κάθε πρόσφορο, νόμιμο μέσο.
 5. Με πολιτιστικές παρεμβάσεις με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο καθώς και με την διενέργεια επιλεγμένων, στοχευμένων δράσεων.
 6. Με την ενίσχυση του έργου κάθε συλλογικού φορέα (Σωματείου, Συλλόγου, Συνεταιρισμού, κ.λπ.) ή κινήσεων που σκοπό έχουν την προώθηση και λύση γενικών ή επί μέρους κοινωνικών θεμάτων και προβλημάτων.

Άρθρο 6 – Μέλη

 1. Μέλη του Κόμματος είναι Έλληνες πολίτες, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά δικαιώματά τους και αποδέχονται τις Αρχές του Κόμματος, όπως αυτές εκφράζονται από την Ιδρυτική Διακήρυξη και το Καταστατικό.
 2. Νέοι ηλικίας 18 έως και 28 ετών μπορούν να είναι μέλη της Νεολαίας του Κόμματος. Τα μέλη της Νεολαίας έχουν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του μέλους του Κόμματος, εφόσον το επιθυμούν.

Άρθρο 7 – Εγγραφή

 1. Τα μέλη εγγράφονται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στην οικεία Τοπική Οργάνωση και την οποία προσυπογράφουν δύο μέλη του Κόμματος.
 2. Τα στοιχεία των μελών καταγράφονται στο Μητρώο Μελών της οικείας Τοπικής Οργάνωσης και στο Κεντρικό Μητρώο του Κόμματος, το οποίο τηρείται με ευθύνη του Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και χρησιμοποιείται σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες.
 3. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την έγκριση της αίτησης και την εγγραφή στο Κεντρικό Μητρώο.

Άρθρο 8 – Δικαιώματα και υποχρεώσεις

 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες του Κόμματος, να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλες τις θέσεις ευθύνης των Οργάνων και να ελέγχουν την εφαρμογή των αποφάσεων.
 2. Τα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, υποβάλλουν προτάσεις και έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για την οργάνωση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση του Κόμματος
 3. Τα μέλη καταβάλλουν κάθε έτος την συνδρομή, που καθορίζεται με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας. Συνέπεια της μη καταβολής της συνδρομής είναι η απώλεια του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται και να συμμετέχουν στην Διαρκή Συνέλευση των Μελών.
 4. Τα μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με την Ιδρυτική Διακήρυξη, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Οργάνων, και να απέχουν από οποιαδήποτε συμπεριφορά αντίθετη στις Αρχές και τις Αξίες του κόμματος.

Άρθρο 9 – Αποχώρηση

 1. Το μέλος, που επιθυμεί να αποχωρήσει, δηλώνει την επιθυμία του με απλή δήλωση προς την οικεία Τοπική Οργάνωση, η οποία ενημερώνει αμέσως τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής για να προβεί στην διαγραφή του μέλους από το Κεντρικό Μητρώο.
 2. Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Κόμμα με απόφαση του Συμβουλίου Δεοντολογίας σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 10 – Όργανα
Τα Όργανα του Κόμματος είναι:
– Το Συνέδριο
– Διαρκής Συνέλευση των Μελών
– Ο Πρόεδρος
– Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή
– Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
– Η Τοπική Οργάνωση
– Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
– Το Συμβούλιο Δεοντολογίας

Άρθρο 11 – Διαρκής Συνέλευση των Μελών

 1. Η Διαρκής Συνέλευση των μελών αποτελείται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Κόμματος και θεωρείται ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας στον διαδικτυακό χώρο του Κόμματος.
 2. Τα μέλη της Διαρκούς Συνέλευσης μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις και παρατηρήσεις, οι οποίες τίθενται σε διαβούλευση και εντός 10 ημερών επικυρώνονται ή απορρίπτονται από την πλειοψηφία των μελών σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας της.
 3. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης διαβιβάζεται στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή για συζήτηση.

Άρθρο 12 – Συνέδριο

  1. Το Συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος. Καθορίζει την εν γένει πολιτική του Κόμματος, ελέγχει τα πολιτικά όργανα, εκλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και αναθεωρεί το Καταστατικό.
 1. Το Συνέδριο συγκαλείται κάθε δύο χρόνια και εκτάκτως μετά από απόφαση των δύο τρίτων των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ή μετά από αίτηση, που υπογράφει το 50% συν ένα των ταμειακώς ενήμερων μελών του Κόμματος.
 2. Τις εργασίες του Συνεδρίου διευθύνει μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής που επιλέγεται με απόφαση των παριστάμενων Συνέδρων.

Άρθρο 13 – Πρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο με πλειοψηφία 50%+1 και η θητεία του είναι διετής.
 2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως, είναι υπεύθυνος απέναντι στις Αρχές και εκφράζει πολιτικά το Κόμμα σύμφωνα με τις αποφάσεις των Οργάνων.
 3. Ο Πρόεδρος προεδρεύει της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής Πολιτικής Γραμματείας και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος.

Άρθρο 14 – Κεντρική Πολιτική Επιτροπή

 1. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από είκοσι πέντε (25) μέλη.
 2. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγεται από το Τακτικό Συνέδριο για θητεία δύο ετών.
 3. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εκλέγει τον Γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας.
 4. Η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή εγκρίνει τους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας όλων των Οργάνων.

Άρθρο 15 – Γραμματέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής

 1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και συντονίζει το έργο των τομέων πολιτικής ευθύνης και των γραμματειών του Κόμματος.
 2. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής εκλέγεται από την Κεντρική Πολιτική Επιτροπή στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή της με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 16 – Κοινοβουλευτική Ομάδα

 1. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα συγκροτείται από τους Βουλευτές του Κόμματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.
 2. Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα συμμετέχουν και οι Ευρωβουλευτές του Κόμματος.

Άρθρο 17 – Συμβούλιο Δεοντολογίας
Το Συμβούλιο Δεοντολογίας είναι υπεύθυνο για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Δεοντολογίας.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 18 – Έσοδα

 1. Έσοδα του Κόμματος είναι:
  1. Οι εισφορές των μελών, τακτικές και έκτακτες.
  2.  Η κρατική χρηματοδότηση
  3.  Κάθε άλλη πηγή, όπως οικονομικές εξορμήσεις, δωρεές, δάνεια, μερίσματα, τόκοι, εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα.
 2. Τα έσοδα και οι δαπάνες διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών του Κόμματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 19 – Οικονομική Επιτροπή

 1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι τριμελής και εποπτεύει την οικονομική διαχείριση του Κόμματος.
 2. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέγονται από το Συνέδριο για θητεία δύο ετών. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναδεικνύεται το μέλος που έλαβε τις περισσότερους ψήφους.

Άρθρο 20 – Διαφάνεια
Τα στοιχεία της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος είναι διαθέσιμα στα μέλη και αναρτώνται μετά το τέλος κάθε χρήσης στην ιστοσελίδα του Κόμματος.

 

Παρακαλούμε για τα σχόλιά σας:
στο πλαίσιο “Leave A Comment”
στο email PrasiniAristera2018@gmail.com με θέμα τον τίτλο της Εισήγησης

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option