Θέσεις

Θέσεις και Προτάσεις για την Μαγνησία

Θέσεις και Προτάσεις για την Μαγνησία

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ως νέος πολιτικός Φορέας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας μας, αντιμάχεται την εγκατάλειψη της Αριστεράς ως ιδεολογίας, ως πολιτικής και ηθικής στάσης. Αγωνίζεται για την αποκατάσταση της Αριστεράς:

 • ως πολιτικής δύναμης για τη δημοκρατική διακυβέρνηση,
 • ως δύναμης ανατροπής των ανισοτήτων
 • ως δύναμης προώθησης της έννοιας του  ελεύθερου, υπεύθυνου και συμμετοχικού Ανθρώπου,
 • ως δύναμης που εντάσσει στις πολιτικές της την οικολογική διάσταση. Θεωρεί ότι οποιαδήποτε ενέργεια ή έργο οφείλει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ανάσχεσης της καταστροφής του πλανήτη, της διατάραξης των ισορροπιών και της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων, αρχές που είναι αδιαπραγμάτευτες, αφού ο χρόνος για την ανθρωπότητα μετρά ήδη αντίστροφα. Η περιβαλλοντική οικολογική διάσταση αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε ενέργεια ή έργο πρόκειται να πραγματοποιείται, πάντα στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, της βιο-οικονομίας, της κυκλικής οικονομίας.

Ποια ανάπτυξη θέλουμε;
Μέχρι τώρα η ανάπτυξη θεωρούνταν ως μια διαρκής διαδικασία με στόχο τη ποσοτική μεγέθυνση και συνοδεύεται από οικονομικά χαρακτηριστικά. Το αποτέλεσμα είναι ο εντεινόμενος ανταγωνισμός, η λιτότητα και η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για εμάς, θα πρέπει να διαμορφωθεί άμεσα μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, με συνεργασία κοινωνίας, τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β’ βαθμού και πολιτείας, που θα σέβεται, πρωτίστως, το περιβάλλον. Δεν εννοούμε όμως μόνο μια φιλο-περιβαλλοντική πολιτική, αλλά ένα πρότυπο ανάπτυξης που ανασυγκροτεί την παραγωγική βάση της χώρας δημιουργώντας νέο πλούτο με μοχλό ανάπτυξης το περιβάλλον, τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό της, που διευρύνει τον παραγωγικό ιστό της χώρας και ενθαρρύνει τη δημιουργία και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Πράσινη επιχειρηματικότητα.
Με δεδομένες τις σημερινές συνθήκες, επιβάλλεται η αναθεώρηση της σχέσης επιχειρηματικότητας και περιβάλλοντος. Η πράσινη επιχειρηματικότητα πρέπει να αποτελεί μια σύγχρονη μορφή οικονομικής δραστηριότητας που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων για κερδοφορία και ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την περιβαλλοντική διάσταση, αντιμετωπίζοντας την σαν ευκαιρία και όχι σαν εμπόδιο. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να επιδιώκουν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, μέσα από επενδύσεις που πραγματοποιούν στην έρευνα και την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών και πρακτικών.

Η πράσινη επιχειρηματικότητα ως ένας από τους βασικούς άξονες της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής, απαιτείται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη και στην πράξη την ανάγκη ανάσχεσης της καταστροφής του πλανήτη, τον οποίο οφείλει να προστατέψει.

Άξονες προγράμματος για τη Μαγνησία

 1 Αγροτική Οικονομία

 • Μέτρα για μείωση κόστους παραγωγής, εμπορίας, τυποποίησης, έργα υποδομής, αγροδιατροφικό παραγωγικό μοντέλο με κλιματολογικά χαρακτηριστικά
 • Προϊόντα: ποιότητα, εξαγωγές, ΠΟΠ και ΠΓΕ, βιολογικά.
 • Αξιοποίηση Γεωπονικής σχολής, προγραμμάτων ΕΕ και ΕΣΠΑ.
 • Οικολογικός μετασχηματισμός παραγωγικής βάσης Νομού.

2 Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • Νερό κοινό αγαθό με ορθολογική διαχείριση, προγράμματα εξοικονόμησης και επανάχρησης,
 • Παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας, επέκταση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σχέδιο και προδιαγραφές.
 • Τοπικό καλάθι ποιοτικών προϊόντων, με διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης.
 • Αξιοποίηση στρατηγικών πλεονεκτημάτων περιοχής: θέση, λιμάνι, περιβάλλον, Πανεπιστήμιο.
 • Σύνδεση πολιτισμού με τουρισμό και αξιοποίηση: χιονοδρομικού κέντρου, τρένου Πηλίου, τοπικού πολιτιστικού αποθέματος.
 • Βιώσιμη και ισόρροπη, χωρικά και χρονικά, τουριστική ανάπτυξη όλων των περιοχών.
 • Προώθηση απασχόλησης, εφαρμογή ενεργών πολιτικών απασχόλησης με σχεδιασμό και στρατηγική.
 • Τόνωση επιχειρηματικότητας, δικτύωση επιχειρήσεων με έμφαση στην κοινωνική οικονομία την επιχειρηματικότητα με καινοτομία, εμπορευματικό κέντρο και θεματικά πάρκα.

3 Μεταφορές-Επικοινωνίες-Χωροταξία-Περιβάλλον

 • Αξιοποίηση πλεονεκτημάτων Νομού στις υποδομές: Αεροδρόμιο, λιμάνια, σιδηρόδρομοι, υδατοδρόμιο, μαρίνες.
 • Πρώτος στόχος οι συνδυασμένες μεταφορές. Η μεταφορά του εμπορευματικού λιμανιού στο Τσιγκέλι ως στρατηγικός στόχος.
 • Κάρλα: αθλητικός, περιβαλλοντικός αναπτυξιακός πόλος: κωπηλατοδρόμιο, πολιτισμός, περιβάλλον, τουρισμός.
 • Προστασία Περιβάλλοντος με ορθολογική διαχείριση απορριμμάτων, μέτρα για την προστασία από την ρύπανση του Παγασητικού (ΕΕΚ για όλους τους παραθαλάσσιους οικισμούς).
 • Σιδηρόδρομος: Ηλεκτροκίνηση γραμμής Βόλου–Λάρισας, άξονας Βόλου–Ηγουμενίτσας και Αεροδρόμιο- Βόλος–Λιμάνι.
 • Οδικές συνδέσεις: ΠΕΟ Βόλου – Λάρισας, κύκλωμα Πηλίου, Σύνδεση με Ε65, ολοκλήρωση περιφερειακού Βόλου, μέχρι έξοδο από την Αγριά, Βόλος – Αεροδρόμιο.
 • Μέτρα προστασίας από τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής
 • Πλαίσιο στρατηγικής για ολοκληρωμένη και βιώσιμη προστασία και διαχείριση του Πηλίου και της Όθρυος.

4 Υγεία – Κοινωνική Πολιτική Διασφάλιση κοινωνικής συνοχής με αλληλεγγύη και ισόρροπη ανάπτυξη:

 • Δράσεις κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, κοινωνικό Δίκτυο αλληλεγγύης
 • Προστασία ειδικών ομάδων πληθυσμού για αντιμετώπιση φαινομένων κακοποίησης ή εξαρτήσεων, με προτεραιότητα στην πρόληψη.
 • Προστασία Δημόσιας Υγείας, στήριξη φορέων της, αξιοποίηση προγραμμάτων υγείας και διαμόρφωση αντίστοιχης κοινωνικής συμπεριφοράς.
 • Αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων και Μ.Κ.Ο. με δράσεις κοινωνικής πολιτικής.

5 Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

 • Η παιδεία να διαμορφώνει συμπεριφορές που θα προστατεύουν το άτομο, τη φύση και την κοινωνία.
 • Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων σε κτίρια που να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και απαιτήσεις
 • Σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική οικονομία και κοινωνία, επιστημονική στήριξη.
 • Ο πολιτισμός κοινωνικό δικαίωμα και αναπτυξιακή δύναμη, ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας (Αργώ, Κένταυροι, Αρχαίο Θέατρο, πολιτιστικές διαδρομές, ενάλιες αρχαιότητες και καταδυτικά πάρκα).
 • Εκδηλώσεις – θεσμοί, φεστιβάλ, πολιτιστική ταυτότητα περιοχής.
 • Δικτύωση πολιτιστικών φορέων.
 • Αξιοποίηση Αθλητικών εγκαταστάσεων, παραχώρηση στην τοπική κοινωνία με επαρκή χρηματοδότηση και στήριξη ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας.

Η χώρα μας έχει ανάγκη από μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς αλλά τίποτα δεν θα αλλάξει εάν δεν υπάρξει καταρχήν μια μεταρρύθμιση, αυτή της Πολιτικής όπως ασκείται στην χώρα μας. Ο Ελληνικός λαός έχει πληρώσει και συνεχίζει να πληρώνει την διαφθορά που χρεοκόπησε την χώρα μας, την διαπλοκή που συντηρεί  πολιτικά κατεστημένα που ακόμη και σήμερα διεκδικούν και  έχουν την εξουσία συνεχίζοντας πολιτικές που στρέφονται ενάντια στα πραγματικά συμφέροντα του. Τώρα πλέον υπάρχει η ανάγκη για συμμετοχή και ανατροπή της σημερινής  δομής της Πολιτικής που δεν απειλή μόνο την ευημερία του λαού αλλά και την ίδια την Δημοκρατία όπως εμείς οι Έλληνες μπορούμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να αντιληφθούμε.

 

 

Αγωνιζόμαστε μαζί - Διεκδικούμε μαζί

Κάνε Δωρεά

Κάνε τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό με τα παρακάτω στοιχεία και ολοκληρώστε την δωρεά σας

Donation Collected
Donation Needed
Payment Cycle
How much would you like to donate?
OR
Select your payment option